Tervetuloa maailman parhaiden sänkyjen pariin!

Klikkaa tästä tarjouksiin.

käyttöehdot

Tervetuloa Lux Beds From North Oy:n omistamaan LuxBeds.fi – verkkopalveluun! Ohessa kerromme esimerkiksi oikeutesi käyttää verkkopalvelua, miten käsittelemme henkilötietoja, sekä miten käytämme evästeitä ja miten voit halutessasi estää niitä.

Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Lux Beds From North Oy:n välillä ja määrittelevät käyttäjän ja Lux Beds From North Oy:tä koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Verkkopalvelun käyttäminen

Yleistä
Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin verkkopalvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella verkkopalvelua käytetään. Käyttäjä saa käyttää verkkopalvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön, sekä hyvien tapojen mukaisesti.

Verkkopalvelumme sisältää osioita tai toiminnallisuuksia, esimerkiksi verkkokaupan, minkä käyttämiseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi eerikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita, ja niiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Verkkopalvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset
LuxBeds From North Oy myöntää käyttäjälle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää verkkopalvelua ja sen sisältöä. Käyttäjä saa käyttää verkkopalvelua ainoastaan näiden ehtojen ja muiden verkkopalvelussa erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää verkkopalvelua ja sen sisältöä ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa.

Käyttäjä hyväksyy, että jotkin verkkopalvelun ominaisuudet ja palvelut saattavat sisältää niiden käyttöä koskevia erityisiä ehtoja tai vaatimuksia tai edellyttää rekisteröitymistä.
Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai jäljentää verkkopalvelua tai sen sisältöä taikka niiden osia. Käyttäjällä ei myöskään ole, ilman Lux Beds From North Oy:ltä hankittua kirjallista lupaa, oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa verkkopalvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin. Jos verkkopalvelu tarjoaa mahdollisuuden välittää sisältöä sosiaalisen median palveluihin esimerkiksi painikkein, on välittäminen lähtökohtaisesti sallittua.

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai millään tavoin muutoin häiritä tai yrittää häiritä verkkopalvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää verkkopalvelua.

Käyttäjällä on oikeus ottaa verkkopalvelun sisällöstä tuloste tai kopio tai tallentaa kopio omalle päätelaitteelleen omaa yksityistä käyttöään varten. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa tällaisissa tulosteissa ja tallenteissa verkkopalvelun sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

Verkkopalvelun toiminta

Käytettävyys
Verkkopalvelu sisältöineen tarjotaan sellaisenaan. Lux Beds From North Oy pyrkii siihen, että verkkopalvelu olisi käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Lux Beds From North Oy ei kuitenkaan voi luvata, että verkkopalvelu on käytettävissä ilman keskeytyksiä tai virheettömästi.

Tietoturva
Lux Beds From North Oy ei voi taata verkkopalvelun, sen sisällön tai verkkopalvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että verkkopalvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

Muutokset verkkopalvelussa
Lux Beds From North Oy on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan verkkopalvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Lux Beds From North Oy:llä on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata verkkopalvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia verkkopalvelusta, sekä muuttaa verkkopalvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Lux Beds From North Oy:llä on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa verkkopalvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa verkkopalvelun tai sen osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, verkkopalvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Lux Beds From North Oy:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy verkkopalveluun ja kieltää verkkopalvelun käyttäminen jatkossa.

Vastuu
Lux Beds From North Oy ei ole vastuussa verkkopalvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Lux Beds From North Oy ei myöskään vastaa käyttäjän verkkopalvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Lux Beds From North Oy ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat verkkopalvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Lux Beds From North Oy:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Lux Beds From North Oy:n vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Henkilötietojen käsittely

Lux Beds From North Oy käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Lux Beds From North Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteesta.

Evästeet

Verkkopalvelun välityksellä voidaan evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai verkkopalvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut verkkopalveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä verkkopalvelun osioita käyttäjä on selannut.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi verkkopalvelun käyttäjämäärien ja muiden verkkopalvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Näiden tietojen avulla Lux Beds From North Oy voi kehittää Verkkopalvelua parantaakseen käyttökokemusta. Lisäksi tiedot mahdollistavat käyttäjää todennäköisesti kiinnostavan markkinoinnin kohdentamisen käyttäjälle verkkopalvelussa sekä verkkopalvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia hyödyntämällä.

Käyttäjä voi itse hallinnoida evästevalintoja. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti verkkopalvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

Linkit

Verkkopalvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Lux Beds From North Oy ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois verkkopalvelusta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan.

Jos verkkopalvelu mahdollistaa ulkoisen linkin sisällyttämisen verkkopalveluun, linkin tulee viitata suoraan ulkopuolisen sivuston pääsivulle. Linkki ei saa sisältää Lux Beds From North Oy:n tavaramerkkejä tai muita tunnuksia missään muodossa, eivätkä linkin ulko-asu, sijoitus ja muut ominaisuudet saa vaikuttaa haitallisesti Lux Beds From Nohth Oy:n maineeseen tai luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen verkkopalvelut tai tuotteet olisivat jossain yhteydessä Lux Beds From North Oy:n toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia.

Immateriaalioikeudet

Lux Beds From North Oy tai sen yhteistyökumppanit omistavat kaikki oikeudet verkkopalveluun ja sen sisältöön. Omaisuus on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muilla immateriaalioikeuksilla.

Kaikki Verkkopalveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Lux Beds From North Oy:lle tai sen yhteistyökumppaneille. Lux Beds From North Oy ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Ehtojen muutokset

Lux Beds From North Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä verkkopalvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Asiakkaan asiointia verkkopalvelussa ehtojen muuttamisen jälkeen pidetään vahvistuksensa siitä, että asiakas hyväksyy ehtoihin tehdyt muutokset.

Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli osapuolten välille syntyy tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osa-puolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen lopputulokseen, erimielisyys ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.